Kollektif Şirketler

KOLLEKTİF ŞİRKETLER

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir.

Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır.

Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır;

·          Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek

·          Şirketin kollektif olduğu

·          Ticaret ünvanı ve merkezi

·          Çalışma konusu

·          Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği sermaye türü, tutarı

·          Şirketi temsile yetkililer ve temsil şekli

Kollektif  şirketin ticaret ünvanı bütün ortakların veya ortaklardan birinin ad ve soyadıyla şirket nevini gösterecek bir ibareyi ihtiva etmelidir.

 KURULUŞ

  • MERSİS SİSTEMİ HARİCİNDE DÜZENLENEN VE NOTERDEN ONAYLANMIŞ ANA SÖZLEŞMELER İLE  İŞLEM YAPILMAMAKTADIR.     

1.    Dilekçe (Kurucuların tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.Dilekçede şirketin ünvanı sermayesi merkezi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.    Kuruluş bildirim formu (ilgili yerler doldurularak yetkili tarafından imzalanmalıdır - 2 nüsha

3.    Mersis üzerinden hazırlanmış ve imzaları noter onaylı şirket sözleşmesi (2 nüsha) imza kontrolü için bir nüshası ıslak imzalı olmalıdır.

4.    Şirket yetkililerinin şirket ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannameleri (1 nüsha)

5.   Yabancı uyruklu ortak/yetkili var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu ve vergi numarası ibraz edilmelidir.

6.    Oda kayıt beyannamesi (Yetkililerce İmzalanmalı ortakların resimleri bulunmalıdır)

  

ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Ortaklar Kurulu Kararı (Noter onaylı - anasözleşmenin değişen maddesine ilişkin tadil metnini içermelidir.)(2 nüsha)

3.    Yabancı uyruklu ortak/yetkili girişi var ise tercümesi noterden onaylı pasaportu, yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri ibraz edilmeli, tadil mukavelesinde TC kimlik  numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilmelidir.

4.    Anasözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve özvarlığını koruduğunu gösteren serbest muhasebeci mali müşavir raporu ve mali müşavire ait faaliyet belgesi ibraz edilmelidir.

ŞUBE AÇILIŞI

  •         ŞUBE AÇILIŞ İŞLEMLERİ, MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN   BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR,

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir) Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.    Şube açılışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (1 nüsha)

3.    Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri

4.    Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Turhal dışında ise Merkezin sicil müdürlüğünden Sicil Yönetmeliğinin 120. md.ne göre alınan belge

  1. Merkezin bulunduğu Sicil Müdürlüğü Turhal dışında ise merkezin sicil müdürlüğünce tescil edilen ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile merkezde yapılan son tescile ait sicil gazetesi
  2. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır.

ŞUBE KAPANIŞI

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)

2.    Şube kapanışına ilişkin noter onaylı ortaklar kurulu kararı (2 nüsha)

 

MERKEZİ BAŞKA BİR SİCİLİN GÖREV ALANINDA BULUNAN KOLLEKTİF  ŞİRKETİN TURHAL’A MERKEZ NAKLİ

  •           MERKEZ NAKLİ İŞLEMLERİ  MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILDIKTAN  SONRA AŞAĞIDAKİ BELGELER İLE BAŞVURU YAPILMASI GEREKMEKTEDİR,

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile şirketi temsile yetkili kişi tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir Dilekçede ; şirketin ünvanı sermayesi  açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyetinin konusu NACE koduyla birlikte açıkça gösterilmeli ve bu bilgilerin doğru olduğu aksinin tespit edilmesi durumunda sorumluluğun dilekçeyi imzalayan kişi ya da kişilere ait olduğu yazılmalıdır.

2.    Merkez nakline ilişkin anasözleşme tadil metnini içeren noter onaylı ortaklar kurul kararı (1 nüsha)

3.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliğinin 111. md.ne göre alınan belge

4.    Merkezin nakil olarak geldiği Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilen  ana sözleşme ve ana sözleşme  değişiklikleri ile son ortaklara ilişkin tescillerin onaylı sureti ile son tescile ait Ticaret Sicil Gazetesi

5.    Son ortaklara ait TC kimlik Numaraları

6.    Temsil yetkisine sahip olanların şirket unvanlı imza beyannamesi

7.    Oda kayıt beyannamesi (yetkililerce imzalanmalı, ortakların resimleri bulunmalıdır)

 

TASFİYE 

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi ile ortakların tümü tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir

2.    Tasfiyeye ilişkin karar (Noter onaylı - 2 nüsha)

3.    Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri

4.    Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belgeleri.

5.    Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin ilan formları şirket kaşesi ve tasfiye memurunun imzası ile ilana verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

             

               

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

1.    Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında tasfiye memuru tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)

2.    Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge

      3.    Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair imzaları noterden tasdikli yazılı beyanları

4.    Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço (Tasfiye Sonu Beyanı ) (2 nüsha)

·         Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.