Yönetmelik Değişikliği - Mesleki Deneyim Şartı Muafiyeti Hakkında
20 Mayıs 2024, 12:16

Sayın Üyemiz;

T.C. Tokat Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza gönderilen yazıya istinaden;

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 14.05.2024 tarihli ve 32546 sayılı ile Resmi Gazete’de yayınladığı, Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesine“(9) Bufıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya dameslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler adına, ikinci fıkrada belirtilen kişilertarafından 31/12/2024 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında 6 ncı maddenin birincifıkrasının (d) bendinin (6) numaralı alt bendinde belirtilen mesleki deneyim şartı aranmaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.” fıkrası eklendiği,

Bu kapsamda; yapılan değişiklik ile 14.05.2024 tarihinden önce vergi ya da oda kaydı bulunan taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmeler 31.12.2024 tarihinde kadar yaptığı yetki belgesi başvurularında Yönetmelik şartlarından biri olan mesleki deneyim şartı aranmayacağı belirtilmiştir.

Bilgilerinize önemle duyurulur.

Saygılarımızla.