Motor Yağı Değişimi Yapan İşletmeler İçin Önemli DUYURU!
11 Eylül 2020, 11:35

Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen yazıda;

            21/12/2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ile atık yağların toplanması, taşınması,geçici depolanması, bertarafına dair hükümler belirlenmiştir.

             İlgili yönetmeliğin 8. Maddesi’nde atık yağ üreticisinin yükümlülükleri başlığı altında yer alan ikinci fıkrasında "Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür." hükümü ile geçici ikinci maddede " Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 01/01/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür." hükümleri bulunmaktadır.

            Bu kapsamda; İlimizdeki motor yağı değişimi yapan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapan işletmelerin Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında geçici atık depolama alanı kurması ve entegre çevre bilgi sistemine kayıt olması ve motor yağı değişim noktası izin belgesi için Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne belge başvurusu yapılması gerekmekledir.

            Müdürlükçe düzenlenecek olan motor yağı değişim noktası izin belgesi ücretsiz olarak düzenlenecek olup mezkur yönetmelikte belirtildiği üzere 01/01/2021 tarihine kadar izin belgesinin düzenlenmesi gerektiğinden ivedi olarak yukarıda belirtilen iş/işlemlerin başlatılması gerekmektedir.

            Müdürlük tarafından düzenlenecek olan motor yağı değişim noktası izin belgeleri Atık Yönetim Uygulaması üzerinden (MOYDEN) Bakanlık sistemine yüklenerek takipleri ve denetimi Tokat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılacaktır.

            İlgililere DUYURULUR...

            Saygılarımızla...

Detaylar ve Ekleri için Tıklayınız